پرداخت الکترونیکی

افرادی که در کنفرانس های قبلی شرکت داشته اند افرادی که 2 یا بیش از 2 مقاله دارند دانشجویی عادی هزینه
تخفیف: 10 درصد تخفیف: 20 درصد تخفیف: 20 درصد 1.500.000 مبلغ – به ریال